به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

مهلت ده روزه برای ضبط منزل وثیقه گذار جعفر عظیم زاده و بازداشت مظفر صالح نیا را قویا محکوم میکنیم

دیروز چهارم مهر ماه در حالیکه دادستانی تهران طی ابلاغیه ای به وثیقه گذار جعفر عظیم زاده اعلام کرد دستور ضبط منزل مسکونی وی صادر شده است و طی ده روز آینده نسبت به ضبط قطعی آن اقدام خواهد شد، مظفر صالح نیا از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در شهر سنندج بازداشت شد.

جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، دهم اردیبهشت سال گذشته همراه با اسماعیل عبدی، بدنبال اعتصاب غذای 63 روزه در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و در پی اعتراضات گسترده داخلی وبین المللی، با وعده اعاده دادرسی و رسیدگی به خواست هایش آزاد شد اما پس از ارجاع پرونده اش به شعبه 33  دیوان عالی کشور، این شعبه اقدام به رد آن کرد.

اقدام به ضبط دارائی کارگران از سوی دادستانی تهران و تلاش گسترده و بی وقفه نهاهای قضائی و امنیتی  برای بازداشت و به زندان انداختن فعالین صنفی و پرونده سازیهای فردی و جمعی علیه کارگران، در حالی پس از انتخابات ریاست جمهوری با شدت و حدت هر چه بیشتری ادامه دارد که هم غارتگران هزاران میلیارد تومانی  اموال کارگران در صندوق تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی کارگران و معلمان و هم چپاولگران دارائی های صدها هزار نفر از مردم ایران توسط موسسات مالی وابسته به نهادهای قدرت،  نه به مردم معرفی میگردند و نه به پای میز حاکمه کشیده میشوند.

چیزی که بر متن چپاول و غارت بی وقفه دسترنج ما کارگران و ثروتهای اجتماعی مردم ایران از سوئی و یورش گسترده به اعتراضات کارگری  و بازداشت و احضار فعالین صنفی، بیش از هر زمان دیگری به عریان ترین شکلی خودنمائی میکند، این است که نه تنها در این مملکت قرار نیست حتی ذره ای از مطالبات بر حق ما کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان شاغل و بازنشسته بر آورده شود بلکه توام با این غارتگریها  و تعرض هر روزه به سفرهای خالی ما کارگران، سرکوب هر چه عریانتر و گسترده تر اعتراضات صنفی و مدنی نیز به نحوه کم سابقه ای در دستور کار حکومتگران قرار میگیرد.

اتخاذ چنین سیاستهائی از سوی دولت و نهادهای قدرت، چیزی جز اعلام یک رو در روئی و مصافی عریان به ما کارگران و مردم ایران نیست. رو دروئی و مصافی که طی ماههای گذشته و در پس انتخابات ریاست جمهوری در جای جای کشور از نیشکر هفت تپه تا شرکت هپکو و آذر آب و تا مقابل مجلس و وزارت کار و قوه قضائیه، تا شهرهای کردستان بدلیل کشتار جنایت بار کولبران، با صف آرائی متحدانه کارگران و معلمان و دیگر توده های زحمتکش مردم ایران در سوئی و نیروهای سرکوبگر  مجهز به انواع ابزار الات مدرن سرکوب در سوی دیگر، هر روز ابعاد پر دامنه تری به خود میگیرد و میرود تا در صورت تداوم سیاستهای تاکنونی از سوی حکومتگران، شرایط موجود به مصافی تعیین کننده ما بین کارگران و مردم زحمتکش ایران و حکومت تبدیل گردد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تشدید کم سابقه سرکوب اعتراضات کارگری و احضار و بازداشت فعالین صنفی و با جلب توجه مجامع بین المللی کارگری و حقوق بشری به گسترش و تعمیق کم سابقه دامنه سرکوب در پس انتخابات ریاست جمهوری علیه فعالین صنفی و اعتراضات بر حق کارگران و دیگر اقشار زحمتکش مردم ایران، اعلام میدارد در برابر بازداشت جعفر عظیم زاده و یا تحمیل زندان به او از طریق ضبط منزل وثیقه گذار و تداوم بازداشت مظفر صالح نیا از اعضای هیات مدیره اتحادیه در شهر سنندج ساکت نخواهد نشست و دست به مبارزات گسترده ای علیه آن خواهد زد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – پنجم مهر ماه 1396


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 1/8/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com